” تخفیف ویژه دولوپر برتر  ”  آیندت رو ، تابستان امسال بساز